www.gryfino.info
Forum Portal Mieszkańców Gryfina

Samorząd lokalny - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 - Absolutorium

L.OCH - Pon Mar 16, 2009 23:15
Temat postu: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 - Absolutorium
Rok budżetowy 2008 już się skończył i organ wykonawczy Burmistrz, Zarząd przygotowuje sprawozdanie z wykonania budżetu dla organu stanowiącego – Rady Gminy , Rady Powiatu.
Z mojej praktyki wiem że nie jest powszechna wiedza o tym jak przebiega udzielanie absolutorium burmistrzowi gminy czy zarządowi powiatu , stąd kilka uwag na temat sprawozdania rocznego 2008.

Absolutorium jest jednym z ważniejszych środków kontroli rady gminy , powiatu nad działalnością organów wykonujących uchwalony wcześniej budżet .

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych dnia 20 marca upływa termin przedłożenia organowi stanowiącemu – Radzie :
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jst, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowej instytucji kultury i innej samorządowej osoby prawnej, nie będącej spółką, które powinny być złożone burmistrzowi ,zarządowi do dnia 28 lutego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jest ogłaszane w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego w BIP i publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Ustawa o finansach publicznych zobowiązuję aby w części opisowej omówić między innymi :
- odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz przyczyny ich powstania,
- realizację dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych a także dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym,
- realizację planu wydatków rzeczowych w tym szczególnie zadań inwestycyjnych,
- ewentualne trudności w realizacji budżetu,
- wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w tym wymagalnych.

Sprawozdanie jest opiniowane przez RIO jedynie pod kątem kompletności, zgodności zawartych w nim dochodów i wydatków z planem z innymi sprawozdaniami i obowiązującym prawem.
Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium także podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Należy go przekazać do RIO z pismem przewodnim przewodniczącego rady. Wniosek powinien zawierać cechy opinii. Z wniosku powinno jednoznacznie wynikać, czy komisja wnioskuje o udzielenie czy też o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi , zarządowi.
Wniosek winien zawierać uzasadnienie pozostające w logicznym związku z tezą wniosku i odnoszące się wyłącznie do wykonania budżetu za 2008 r. na podstawie przedłożonych przez organ wykonawczy sprawozdań z wykonania budżetu.

Komisja rewizyjna przy formułowaniu wniosku może korzystać z całego zakresu uprawnień kontrolnych przysługujących radzie, dokonuje oceny wykonania budżetu pod kątem celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał związanych z budżetem np. dotyczących zadań inwestycyjnych. Podstawową przesłanką sformułowania wniosku przez komisję rewizyjną jest obowiązek dokonania merytorycznej i rzetelnej oceny wykonania budżetu. Sformułowane we wniosku oceny powinny być uzasadnione faktami odnoszącymi się do wykonania budżetu.
Z przedłożonych materiałów powinno wynikać ponadto, ilu radnych wchodzi w skład komisji rewizyjnej, ilu wzięło udział w posiedzeniu komisji, jaki był wynik głosowania dotyczącego przyjęcia wniosku.
Wniosek komisji rewizyjnej powinien umożliwić radzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki jest stan dochodów i wydatków zrealizowanych do planowanych, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy planem i wykonaniem..
Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym na sesji absolutoryjnej powinno być rozpatrzone sprawozdanie burmistrza , zarządu z wykonania budżetu, wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium oraz opinie regionalnej izby obrachunkowej dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Dlatego odpowiednio wcześniej, co najmniej na dwa tygodnie przed sesją należy przedłożyć regionalnej izbie obrachunkowej wniosek komisji rewizyjnej dla umożliwienia jego zaopiniowania przed terminem sesji.
Ostateczny termin określony w art.199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu upływa z dniem 30 kwietnia.
Z treści uchwały w sprawie absolutorium powinno wynikać, że została podjęta na podstawie rozpatrzenia sprawozdania za rok 2008 .
Z uchwałą rady gminy w sprawie absolutorium należy przesłać do regionalnej izby obrachunkowej wyciąg z protokołu z sesji dotyczący rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały.

Tryb głosowania powinien być bezwzględnie jawny. Głosowanie wniosku w trybie tajnym skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały przez Kolegium RIO. Głosowanie imienne nad wnioskiem w sprawie absolutorium, jest szczególną formą głosowania jawnego i może mieć miejsce wówczas, gdy przewidują je przepisy statutu danej jednostki.
Zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i art. 30 ust.1a ustawy o samorządzie powiatowym uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

W.Pielechowski - Wto Mar 17, 2009 16:06

L.OCH napisał/a:
Z mojej praktyki wiem że nie jest powszechna wiedza o tym jak przebiega udzielanie absolutorium burmistrzowi gminy czy zarządowi powiatu , stąd kilka uwag na temat sprawozdania rocznego 2008.

To prawda, dlatego Pani wpis pozwolił mi na kolejne uporządkowanie posiadanej już wiedzy. Chciałbym jednak, jeżeli to możliwe, uzyskać od Pani jeszcze kilka informacji w tym temacie. Pozwolę sobie na kilka zestawionych poniżej pytań:
1. Czy wniosek komisji rewizyjnej jest konstruowany w swej formie w oparciu o istniejacy wzór lub wytyczne ustawowe?
2. W jakim czasie komisja rewizyjna jest w stanie dokonać badania sprawozdania?
3. Czy komisja rewizyjna moze wnioskować o powołanie biegłych niezwiązanych z władzą wykonawczą dla badnia całości lub części sprawozdania?
4. Kto merytorycznie i kto technicznie np. w gminie opracowuje wniosek komisji rewizyjnej? Czy mozliwe jest lub czy praktykowane jest, aby wniosk komisji rewizyjnej z badania sprawozdania w ogólnym zarysie lub finalnie był przygotowany przez władzę wykonawczą?
5. Jakie przesłanki, błędy, uchybienia i ewentualnie nieprawidłowości w sprawozdaniu organu wykonawczego mogą stanowić podstawę do wnioskowania przez komisję rewizyjną o nieudzielanie absolutorium?
6. Co dzieje się w sytuacji kiedy sprawozdanie nie uzyskuje pozytywnej opinii RIO?
7. Co dzieje się w sytacji kiedy sprawozdanie uzyskuje pozytywną opinię RIO, a wniosek komisji rewizyjnej nie licuje z opinią RIO i podobnie, gdy jest odwrotnie?
8. Czy opinia RIO jest dla rady wiążąca?
9. Jakie skutki prawne lub inne pociąga za sobą nieudzielanie władzy wykonawczej absolutorium?

L.OCH - Wto Mar 17, 2009 22:12

Aktualnie można wyróżnić cztery etapy procedury absolutoryjnej:

Etap pierwszy – dokonuje się oceny sprawozdania z wykonania budżetu złożonego przez organ wykonawczy. Komisja rewizyjna ma możliwość skonfrontowania własnych ustaleń kontrolnych z wersją wykonania budżetu przedstawioną przez organ wykonawczy. Sprawozdanie z wykonania budżetu powinno zostać ocenione w takim terminie, aby organy uczestniczące w procedurze absolutoryjnej, mogły wywiązać się ze swych zadań do 30 kwietnia. Komisja rewizyjna, rozpatrując sprawozdanie, ma prawo żądać dodatkowych informacji od organu wykonawczego oraz skarbnika. Wniosek komisji rewizyjnej winien w swej treści zawierać ocenę wykonania budżetu. Komisja swój wniosek musi sprecyzować w sposób niepozostawiający wątpliwości co do jej intencji. Powinien on zawierać uzasadnienie faktyczne oraz podstawę prawną.Nie ma określonego druku czy wzoru wniosku komisji rewizyjnej.

Etap drugi –regionalna izba obrachunkowa , wydając opinię co do wniosku komisji rewizyjnej , powinna posiłkować się wcześniejszą opinią składu orzekającego r.i.o., dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. Zbadanie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium ma na celu nie tylko rozpatrzenie go od strony formalnej. Wydaje się, że intencje ustawodawcy są tu przejrzyste i zmierzają do zobiektywizowania informacji przedkładanych organowi stanowiącemu przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium. Opinia r.i.o. (składu orzekającego bądź rozpatrującego odwołanie od jego opinii kolegium izby), dotycząca wniosku komisji rewizyjnej, ze swej natury nie ma charakteru wiążącego dla organu stanowiącego. Jest ona formą wstępnej kontroli.

Etap trzeci – opinia komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu, sprawozdanie odpowiedniego organu wykonawczego z wykonania budżetu oraz opinia r.i.o. dotycząca wniosku komisji rewizyjnej, stanowią najważniejszą podstawę dla podjęcia decyzji w sprawie absolutorium. przez organ stanowiący. Należy podkreślić, że brzmienie wniosku musi być konsekwencją opinii komisji rewizyjnej i pozostawać z nim w ścisłym związku. Komisja, formułując określony wniosek, powinna go uzasadnić, a samo uzasadnienie powinno obrazować sposób dochodzenia komisji do przedstawionej tezy. Przewodniczący organu stanowiącego poddaje pod głosowanie wyłącznie wniosek komisji rewizyjnej Natomiast rozpatrzenie sprawozdania przez radnych wymaga od nich aktywności na sesji rady (sejmiku), tym samym wyłącza się „nieme” zachowanie na sesji rady, jako niespełniające ustawowo wyznaczonych funkcji kontrolnych przedstawicieli (patrz: wyrok NSA z 7.11.1996 r., sygn. akt ISA/Po 1091/96 w: Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, nr 1/97, poz. 25).

Należy zauważyć, że „rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu bez zastrzeżeń nie pozbawia rady prawa do podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium z tego tytułu wójtowi (zarządowi), chyba że sprawozdanie takie wykazuje zgodność budżetu wykonanego z budżetem uchwalonym” (patrz: uchwała składu 7 sędziów NSA z 17.02.1997 r., sygn. FPS 8/96, w: Prawo Gospodarcze, nr 5/97, s. 30-33). Jak się wydaje, zasady tej nie można rozumieć w sposób czysto rachunkowy, ale przede wszystkim zadaniowy.
Uchwała organu stanowiącego w sprawie absolutorium zapada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (sejmiku) w głosowaniu jawnym.
Zgodnie z orzeczeniem NSA z 12.07.2002 r. (ISA/Lu 525/02; patrz: „Wspólnota” nr 7 z 2003 r., s.55), dla wyniku głosowania uchwały absolutoryjnej nie jest ważna treść wniosku poddanego pod głosowanie, lecz to, za jakim rozwiązaniem opowie się bezwzględna większość ustawowego składu rady. Zdaniem NSA, zawarte w art. 28a ust. 2 u.s.gm. stwierdzenie „w sprawie absolutorium” wskazuje, iż bezwzględna większość ustawowego składu rady jest wymagana tak dla podjęcia uchwały w sprawie absolutorium, jak i nieudzielenia absolutorium. Instytucja absolutorium we wszystkich rodzajach samorządu uregulowana jest w sposób wadliwy – zarówno od strony prawnej, jak i logicznej. W przypadku absolutorium gminnego, postawienie wniosku przez komisję rewizyjną o udzielenie absolutorium i nie przegłosowanie go bezwzględną większością głosów oznacza pat w głosowaniu i niepodjęcie żadnej uchwały. Podobna sytuacja występuje w przypadku odwrotnym. Z kolei w przypadku absolutorium powiatowego i wojewódzkiego odrzucenie
w głosowaniu uchwały o udzielenie absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium (art. 13 ust. 2 u.s.pow. i art. 19 ust. 3 u.s.woj.) Zgodnie z art. 30 ust. 1a u.s.pow., uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów, a w przypadku absolutorium dla zarządu województwa, zgodnie z art. 34 ust. 1a u.s.woj., bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Należy zauważyć, że spełnienie warunku z art. 13 ust. 2 u.s.pow. i art. 19 ust. 3 u.s.woj. ma sens tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z bezwzględną większością głosów.

Etap czwarty – ma on charakter warunkowy i występuje tylko wówczas, gdy organ stanowiący podejmie uchwałę w sprawie nieudzielania absolutorium. Jest to możliwe wówczas, gdy postawiony przez komisję rewizyjną wniosek o nieudzielanie absolutorium zostanie przegłosowany bezwzględną większością głosów. Takie ukształtowanie trybu głosowania wskazuje, że obecnie o absolutorium w większym stopniu decyduje umiejętnie postawiony wniosek komisji rewizyjnej, niż organ stanowiący.
Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) absolutorium. jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania tych osób, a uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium. zarządowi powiatu lub województwa równoznaczna jest z postawieniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd zostanie odwołany z innej przyczyny. Rada (sejmik wojewódzki) powinna podjąć decyzję w sprawie absolutorium. w terminie do 30 kwietnia następującego po roku sprawozdawczym. Termin ten ma charakter instrukcyjny i jego przekroczenie nie rodzi skutków prawnych w postaci możliwości pozbawienia rady (sejmiku) prawa decydowania o absolutorium. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza , prezydenta z powodu nieuzyskania absolutorium nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium. Uchwałę tę rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

W.Pielechowski - Sro Mar 18, 2009 07:27

Bardzo dziękuję za dalsze cenne informacje, ale czy mogę jeszcze Panią prosić o odniesienie się do pozostałych pytań, na które w Pani wypowiedzi nie znalazłem (nie zauważyłem) odpowiedzi.

3. Czy komisja rewizyjna może wnioskować o powołanie biegłych niezwiązanych z władzą wykonawczą dla badnia całości lub części sprawozdania?
4. Kto merytorycznie i kto technicznie np. w gminie opracowuje wniosek komisji rewizyjnej? Czy możliwe jest lub czy praktykowane jest, aby wniosk komisji rewizyjnej z badania sprawozdania w ogólnym zarysie lub finalnie był przygotowany przez władzę wykonawczą?
5. Jakie przesłanki, błędy, uchybienia i ewentualnie nieprawidłowości w sprawozdaniu organu wykonawczego mogą stanowić podstawę do wnioskowania przez komisję rewizyjną o nieudzielanie absolutorium?

L.OCH - Sro Mar 18, 2009 21:15

W.Pielechowski napisał/a:

3. Czy komisja rewizyjna może wnioskować o powołanie biegłych niezwiązanych z władzą wykonawczą dla badnia całości lub części sprawozdania?
4. Kto merytorycznie i kto technicznie np. w gminie opracowuje wniosek komisji rewizyjnej? Czy możliwe jest lub czy praktykowane jest, aby wniosek komisji rewizyjnej z badania sprawozdania w ogólnym zarysie lub finalnie był przygotowany przez władzę wykonawczą?
5. Jakie przesłanki, błędy, uchybienia i ewentualnie nieprawidłowości w sprawozdaniu organu wykonawczego mogą stanowić podstawę do wnioskowania przez komisję rewizyjną o nieudzielanie absolutorium?


Bardzo Pana przepraszam , faktycznie nie odpowiedziałam wprost :oops:
Ad3. Teoretycznie Komisja rewizyjna może wnioskować o powołanie biegłych ale wcześniej musiałaby wskazać zagadnienie które miałby ocenić biegły. W praktyce jeżeli komisja rewizyjna chce przeprowadzic kontrolę, ma wątpliwości to na swoje posiedzenia zaprasza naczelników wydziałów, skarbnika , sekretarza , dyrektorów jednostek organizacyjnych . Na posiedzenie komisji jest zapraszany burmistrz i jego zastępcy . Komisja rewizyjna może żądać wszystkich niezbędnych materiałów, dokumentów ,analiz które pomogą jej w ocenie sprawozdania rocznego

Ad4. Komisja rewizyjna sama we własnym gronie wypracowuje treść wniosku, zdarza się że skarbnik, sekretarz na wyraźne życzenie komisji rewizyjnej pomaga w sformułowaniu wniosku aby nie miał wad prawnych.

Ad5. Podstawą nieudzielenia absolutorium powinno być wykazanie że sprawozdanie roczne nie wykazuje zgodności budżetu wykonanego z budżetem uchwalonym.
Zasady tej nie można rozumieć w sposób czysto rachunkowy, ale przede wszystkim zadaniowy.
Komisja rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu pod kątem celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał związanych z budżetem np. dotyczących zadań inwestycyjnych.
Skrajny przykład np. w uchwale budżetowej zapisano wybudowanie drogi gminnej za 1mln a burmistrz bez zgody rady wybudował halę sportową za 5mln. Lub też zaplanowano wybudowanie 100 km dróg za 100 mln a zostało wybudowane 10 km za 100 mln, rachunkowo się zgadza ale zaplanowane zadanie nie zostało wykonane w całości z zachowaniem zasady gospodarności. Przykłady są bardzo przerysowane.

Z moich doświadczeń wiem że radni którzy aktywnie uczestniczą w procesie uchwalania budżetu i w trakcie roku śledzą zmiany budżetu które proponował burmistrz, zarząd to po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym mają wyrobioną własną ocenę jakości zrealizowanego budżetu i potrafią na sesji absolutoryjnej przedstawić rzeczowe argumenty za lub przeciw udzieleniu absolutorium.
Za kilka dni będą w BIP gminy i powiatu opublikowane sprawozdania roczne za 2008 można pokusić się na publiczną dyskusję nad oceną tych sprawozdań i wskazać ich silne i słabe strony.

P. Nikitiński - Czw Mar 19, 2009 18:15

Każdemu radnemu przychodzi z pomocą artykuł 35, jeśli dobrze pamiętam Ustawy o finansach publicznych, powinien także posiłkować się innymi, ale ten wydaje się kluczowy.
W.Pielechowski - Pią Mar 20, 2009 12:38

Dziękuję za odpowiedzi na pytania.
L.OCH napisał/a:
Za kilka dni będą w BIP gminy i powiatu opublikowane sprawozdania roczne za 2008 można pokusić się na publiczną dyskusję nad oceną tych sprawozdań i wskazać ich silne i słabe strony.

Pozostaje poczekać na publikację sprawozdań.
P. Nikitiński napisał/a:
Każdemu radnemu przychodzi z pomocą artykuł 35,

... i warto o nim pamiętać formułując swoje oceny.

Mam jeszcze jedno pytanie do Pani L.OCH :
10. Który budżet wg Pani byłby dla radnych "łatwiejszy" do oceny, sprawdzenia i skontrolowania, zadaniowy czy obecnie funkcjonujący tradycyjny?

lokator - Pon Mar 23, 2009 10:04

Bylaby Pani w stanie, z przedstawionych dokumentow, wyczytac jakie kwoty gmina wplaca na konta wspolnot mieszkaniowych i w jaki sposob sa wydatkowanie pieniadze, ktore wplacaja najemcy?
W.Pielechowski - Pon Mar 23, 2009 14:22

L.OCH napisał/a:
Za kilka dni będą w BIP gminy i powiatu opublikowane sprawozdania roczne za 2008 można pokusić się na publiczną dyskusję nad oceną tych sprawozdań i wskazać ich silne i słabe strony.

Na stronie BIP Gminy Gryfino publikacja już jest...i co kusimy się?

lokator - Pon Mar 23, 2009 23:31

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiekty i grunty
gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych
przez GTBS Sp. z o.o.) – 3.513.386,71 zł,


zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami
komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością
wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty
nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątanie
i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami
przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych,
ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty
utrzymania garaży, ochrona fizyczna obiektów, pozostałe usługi,
zwrot podatku VAT, utrzymanie zieleni) – 1.820.075,04 zł,

Gmina na gospodarce mieszkaniowej robi dobry interes. Ciekawe co dzieje sie z nadwyzka?

różne opłaty i składki /wpłaty kaucji mieszkaniowych/ - 1.984,18 zł,
A ile zarobili na sprzedazy mieszkan??
To moze byc ta pozycja.
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości – 803.755,84 zł,

Moze byc tak, ze ustalona na oko cena za mieszkania nie pokrywa kosztow jakie gmina ponosi na wyplacenie kaucji mieszkaniowych.

W.Pielechowski - Wto Mar 24, 2009 07:37

Taki był plan na 2008r.:
Budżet Gminy Gryfino na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej
w Gryfinie Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r.
i określał:
􀂾 dochody w wysokości 106.492.488,00 zł
􀂾 wydatki w wysokości 88.516.485,00 zł
􀂾 nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 17.976.003,00 zł
Tak wyglada po zmianach wprowadzonych na przestrzeni roku 2008:
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino
w trakcie roku 2008 według stanu na dzień 31 grudnia 2008 kształtuje się
następująco:
􀂾 dochody 113.499.665,77 zł
􀂾 wydatki 95.946.961,90 zł
􀂾 nadwyżka budżetowa 17.552.703,87 zł.
A tak wygląda wykonanie za 2008r.:
Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień
31 grudnia 2008 r. kształtuje się następująco:
􀂾 dochody 77.599.006,54 zł
􀂾 wydatki 80.222.444,76 zł
􀂾 deficyt budżetowy 2.623.438,22 zł.
I tak:
Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w 68,4%,
Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 83,6 %.

Największe odchylenie in minus (plan do wykonania) w dochodach:
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Źródłem wykonanych dochodów w 2008 rok w wysokości 39.995.098,75 zł (53,7% z kwoty w planie - 53 718 402,00)
są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty,
a w tym dziale:
􀂾 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych na kwotę 16.697.313,55 (31,1% z kwoty w planie - 53 718 402,00),
- podatek od nieruchomości - (plan zrealizowano w 30,3% z kwoty w planie 53 012 902,00) - 16.064.362,17 zł,
Sprawozdanie na stronie BIP UMiG Gryfino nie zawiera niestety informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy. Może radni na komisjach uzyskaja szczegółowe wyjaśnienia, ale czy my wszyscy też?

lokator - Wto Mar 24, 2009 12:23

Ja sie zastanawiam i nie moge znalezsc matematycznego wyjasnienia do dokonanych obliczen.
Sa to dane z dzialu gospodarka mieszkaniowa. Zalozono dochody na7.614.978,25 zł

Wykonano zadan za 7.297.691,84

co stanowi 59% zaplanowanych. Podstawiajac te dane do jednego z najprostrzych wzorow matematycznych wyjdzie, ze zeby wykonac zadania w 100% nalezalo zaplanowac kwote 12.859.000 a wykonano 7.614.978,25 zł co stanowi 93% z kwoty zaplanowanej.

Pewnie jest jakies polityczne wytlumaczenie, ktore stanowi tajemnice panstwowa.

Burmistrz dostal talon na businesspark bo sie pochwalil, ze bedzie mial nadwyzke i jest w stanie pokryc udzial jaki trzeba posiadac, by otrzymac pieniadze z UE.

Prawda jest taka, ze jeszcze rok i przyjada z UE plugi, by zaorac Gryfino.
Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w 68,4%, kształtują się: bardzo smutno.

Ale pomachac talonem bylo fajnie.

Wędkarz - Wto Mar 24, 2009 12:50

W.Pielechowski napisał/a:
podatek od nieruchomości - (plan zrealizowano w 30,3% z kwoty w planie 53 012 902,00) - 16.064.362,17 zł,


Panie Władysławie, być może moja informacja wyjaśni tą sytuację.
Nie mając wiedzy, jaką kwotę mam uiścić w dniu 12.03., telefonicznie zwróciłem się do Urzędu o odpowiedź. Uprzejma Pani poinformowała mnie, że nie jestem pierwszą osobą zadającą to pytanie.
Opłatę należało uiścić do 15 Marca. Podobno Urząd na początku Marca miał powiadomienia powysyłać zainteresowanym. Miał, ale nie powysyłał. Burmistrze nie dopilnowali. W tym czasie wizerunek swój lansowali. Parcie na szkło odczuli. :lol:

lokator - Wto Mar 24, 2009 13:12

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO
Tabela Nr 16 przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych
za 2008 rok według działów i rozdziałów.
Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie 12.194.381,44 zł wykonano na kwotę
3.937.155,57 zł.

Strczylo tylko na makiety.

W.Pielechowski - Wto Mar 24, 2009 13:47

Wędkarz napisał/a:
Panie Władysławie, być może moja informacja wyjaśni tą sytuację.

Tu raczej (na pewno) nie chodzi o podatek od osób fizycznych, a o podatek od osób prawnych. I prawdopodobną przyczyną braku dochodów w tym dziale jest będacy przedmiotem sporu wymiar podatku ustalony przez gminę dla ZEDO. Może sie mylę, ale sądzę po wysokości kwoty zaplanowanego, a nie wykonanego dochodu w tym dziale.

􀂾 wydatki planowane 95.946.961,90 zł
􀂾 wydatki wykonane 80.222.444,76 zł
Różnica (-) 15.724.517 zł.
Największe "cięcia" kosztów:
1. Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa-pozostałe) - ok. 5.073.883 zł.
2. Dział 600 (Drogi gminne) - ok. 2.763.014 zł.
3. Dział 852 (Pomoc społeczna) - ok. 1.700.000 zł.
4. Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) - ok. 1.300.000 zł.
5. Dział 630 (Turystyka) - ok. 500.000 zł.
6. Dział 750 (Administracja publ.) - ok. 500.000 zł.
7. Dzial 900 (Gospodarka komunalna) - ok. 450.000 zł.
8. Dział 854 (Edukacja...) - ok. 400.000 zł.
9. Dział 754 (Bezpiecz.publ. i ochrona ppoż) - ok. 300.000 zł.
10. Dział 921 (Kultura) - ok. 300.000 zł.
11. Dział 851 (Ochrona zdrowia) - ok. 150.000 zł.
Razem 13.463.897 zł., a brakująca reszta "ciętych wydatków" do kwoty 15.724.517 zł. po innych działach.

To, że przy zmniejszonych dochodach ciąć koszty trzeba nie ulega watpliwości, ale czy we własciwych miejscach je cięto? Jakie ryzyka niosą te cięcia dla ogólnie rozumianej gospodarki gminnej? Czy cięte wydatki miały na celu poprawę istniejacego stanu majatku lub działalnosci, czy też utrzymanie majatku lub działalności w stanie niepogorszonym?
Może radni na komisjach uzyskaja szczegółowe wyjaśnienia, ale czy my wszyscy też?

lokator - Wto Mar 24, 2009 16:13

Panie Wladyslawie, nie bylo zadnych ciec w dziale gospodarka mieszkaniowa. Tyle ile zaplanowali tyle wydali, tylko liczyc nie potrafia.
Caly budzet byl wirtualny, po to, zeby dostac talon. Jak wroce ze szkoly sprawdze jak bylo w poprzednich latach.
Na czuja zakladam, ze w poprzednich latach wplywy i koszty zamykaly sie w okolicach tego co bylo z 2008r.
Cos nie widze alkoholowki. To moj konik.

W.Pielechowski - Wto Mar 24, 2009 17:28

lokator napisał/a:
Panie Wladyslawie, nie bylo zadnych ciec w dziale gospodarka mieszkaniowa. Tyle ile zaplanowali tyle wydali, tylko liczyc nie potrafia.


Może i tak jest realnie, ale na tej działalności wirtualnie zapisali w sprawozdaniu:
DOCHODY tab 1
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan DOCHODÓW - 8.126.960,00 zł.
Wykonanie DOCHODÓW - 7.614.978,25 zł.
% wykonania DOCHODÓW - 93,7%
WYDATKI tab 6
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan WYDATKÓW - 12.371.574,00 zł.
Wykonanie WYDATKÓW - 7.297.691,84 zł.
%wykonania WYDATKÓW - 59%

Już na starcie założono na tej działalności DEFICYT (Dochody 8.126.960,00 zł - Wydatki 12.371.574,00 ) w wysokosci (-) 4.244.614,00 zł.

Jeżeli porównamy wykonania Dochodów 7.614.978,25 i Wydatków 7.297.691,84 zł. to otrzymamy dodatni wynik na tej działalności w wysokości 317.286,41 zł.

Moim zdaniem na tej działalnosci zapisano wirtualne Wydatki w kwocie ponad 4 mln zł. (prawdopodobnie licząc na dochody z tytułu wpływu wątpliwych podatków od nieruchomości od osób prawnych- w domyśle ZEDO lub pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych- w domyśle UE lub fundusze krajowe). Prawdopodobnie przeprowadzono to w oparciu o ten sam mechanizm również w innych działach.
Pytanie- po co? Czemu lub komu ma to służyć? Ile pozyskano środków ze źródeł zewnętrznych - UE lub fundusze krajowe? Co oceniać, zapisy w sprawozdaniu, czy sprawność działania urzędu? Wczesniejsze moje pytania również pozostają aktualne.

lokator - Wto Mar 24, 2009 22:08

W tym roku brna dalej w swoich fantazjach. Za falszowanie dokumentow nikt nie zostal skazany, wiec pisza co im slina na jezyk przyniesie.
Oczywiscie RIO i te inne smutne instytucje jak SKO i NIK nie widza nic zlego w tym, ze dane do budzetu sa brane z sufitu. Nawet nie chce mi sie czytac bredni, ktore musza pisac, jesli nie maja do tych schizofrenicznych danych zadnych uwag.

To sa fantazje na obecny rok.

123 901 208 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 109 753 341 zł,
2) dochody majątkowe - 14 147 867 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 133 298 786 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 9 397 578 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 6 330 800 zł,

No i nie mylilem sie.
W 2007 zaplanowano i wykonano
74.323.363 ,00 zł
􀂾 wydatki w wysokości 75.767.123 ,00 zł
􀂾 deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.443.760 ,00 zł


W dobie recesji Burmistrz przewiduje wzrost dochodow o 50%. W koncu powinni go zamknac tylko nie jestem pewien; w wiezieniu czy w jakims innym odludnym miejscu.

W opisie podaje, ze niezaplanowany tegoroczny deficyt pokryje z nadwyzek w latach poprzednich a 2007r jest na minusie.
Zaraz skocze zobaczyc co sie dzialo w 2006r.

[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 22:19 ]
Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2006 został uchwalony Uchwałą Rady
Miejskiej w Gryfinie Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. i określał:
􀂾 dochody w wysokości 70.773.000 ,00 zł
􀂾 wydatki w wysokości 72.573.000 ,00 zł
􀂾 deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.800.000 ,00 zł
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino
za rok 2006 według stanu na dzień 31 grudnia 2006 kształtuje się następująco:
􀂾 dochody w wysokości 73.215.038,00 zł
􀂾 wydatki w wysokości 79.298.625,00 zł
􀂾 deficyt budżetowy w wysokości 6.083.587,00 zł

[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 08:45 ]
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino
w trakcie roku 2008 według stanu na dzień 31 grudnia 2008 kształtuje się
następująco:
􀂾 dochody 113.499.665,77 zł
􀂾 wydatki 95.946.961,90 zł
􀂾 nadwyżka budżetowa 17.552.703,87 zł
Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień
31 grudnia 2008 r. kształtuje się następująco:
􀂾 dochody 77.599.006,54 zł
􀂾 wydatki 80.222.444,76 zł
􀂾 deficyt budżetowy 2.623.438,22 zł
Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w 68,4%, kształtują się
następująco:

To mnie najbardziej smieszy. Caly rok wprowadzali zmiany, dyskutowali o fantomach i urojeniach i okazalo sie dochody sa na normalnym poziomie, ktorego kazdy normalny czlowiek obserwujacy budzety mogl sie spodziewac; gdzies na poziomie 70 milionow, bo dlaczego milyby byc wieksze? Od poczatku kadencji ksztaltuja sie na tym poziomie.
Ale burmistrz i ludzie, ktorzy wjechali na jego grzbiecie do rady obiecali, ze bedzie o polwe wiekszy, wiec pisza w uchwalach, ze jest i caly rok obraduja nad nim tak, jakby faktycznie domy nad Odra staly i do kasy miejskiej plynely pieniadze na fundusz mieszkaniowy. Dlatego zaplanowali wydatki na poziomie 12 milionow.

L.OCH - Sro Kwi 01, 2009 05:03

wykonanie w tyś zł Rok 2002
Dochody ogółem 48.881
Wydatki ogółem 52.218
W tym :
wydatki bieżące 46.394
wydatki majątkowe 5.824
wynik budżetu (–) 3.337
przychody ogółem 4.824
rozchody ogółem 364
dług publiczny 5.281
nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki 488

spłata zadłużenia służby zdrowia 3.386
zadłużenie SP ZZOZ 11.903 ( bez odsetek) z odsetkami ponad 22.000

wykonanie w tyś zł Rok 2003
Dochody ogółem 41.839
Wydatki ogółem 45.187
W tym :
wydatki bieżące 44.418
wydatki majątkowe 769
wynik budżetu (–) 3.348
przychody ogółem 4.411
rozchody ogółem 837
dług publiczny 9.284
nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki 715

spłata zadłużenia służby zdrowia 4.709 ( umorzenie publ.prawne)
zadłużenie SPZZOZ 13.044

wykonanie w tyś zł Rok 2004
Dochody ogółem 47.768
Wydatki ogółem 51.998
W tym :
wydatki bieżące 49.203
wydatki majątkowe 2.795
wynik budżetu (–) 4.230
przychody ogółem 5.642
rozchody ogółem 1.300
dług publiczny 12.164
nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki 0

spłata zadłużenia służby zdrowia 3.994
zadłużenie SP ZZOZ 11.624

wykonanie w tyś zł Rok 2005
Dochody ogółem 53.148
Wydatki ogółem 55.069
W tym :
wydatki bieżące 50.487
wydatki majątkowe 4.582
wynik budżetu (–) 1.921
przychody ogółem 3.525
rozchody ogółem 1.555
dług publiczny 14.621
nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki 525

spłata zadłużenia służby zdrowia 3.043
zadłużenie służby zdrowia
SPZZOZ 9.035
SP ZOZ szpital 3.552

wykonanie w tyś zł Rok 2006
Dochody ogółem 51.864
Wydatki ogółem 53.333
W tym :
wydatki bieżące 49.151
wydatki majątkowe 4.182
wynik budżetu (–) 1.469
przychody ogółem 3.288
rozchody ogółem 1.643
dług publiczny 15.636
nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki 418

spłata zadłużenia służby zdrowia 35
zadłużenie służby zdrowia
SPZZOZ 8.473
SP ZOZ szpital 2.804

wykonanie w tyś zł Rok 2007
Dochody ogółem 58.093
Wydatki ogółem 56.055
W tym :
wydatki bieżące 55.304
wydatki majątkowe 751
wynik budżetu (+) 2.038
przychody ogółem 6.300
rozchody ogółem 1.980
dług publiczny 18.880
nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki 212

spłata zadłużenia służby zdrowia 4.489
Zadłużenie służby zdrowia:
SPZZOZ 4.034
SP ZOZ szpital ( od 01.01 do 5.04.07) 2.725
( od 5.04 do 31.12.07) 3.495

wykonanie w tyś zł Rok 2008
Dochody ogółem 59.819
Wydatki ogółem 62.971
W tym :
wydatki bieżące 59.369
wydatki majątkowe 3.602
wynik budżetu (–) 3.152
przychody ogółem 6.958
rozchody ogółem 1.581
dług publiczny ? 23.138 ( wg prognozy długu publicznego załączonej do budżetu 2009)
nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki ?

spłata zadłużenia służby zdrowia 4.777
zadłużenie służby zdrowia
SPZZOZ 1.415
SP ZOZ Szpital ?
Szpital sp z o.o.?

Zacznę od powiatu z dwóch powodów :po pierwsze kolejny rok (niestety) sprawozdanie z wykonania budżetu jest coraz uboższe w informacje o wydatkach na realizację statutowych zadań - odejście od budżetu zadaniowego sprowadziło sprawozdanie do prezentacji ogólnych danych liczbowych, po drugie po lekturze sprawozdania za 2008 odniosłam wrażenie że nastąpiło totalne pomieszanie pojęć co to jest dług publiczny , ile miał i ma powiat zadłużenia.

Ustawa o finansach publicznych w sposób jednoznaczny definiuje co to jest dług publiczny, natomiast zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania służby zdrowia stają się zobowiązaniami powiatu ( organu założycielskiego) dopiero po zakończeniu likwidacji samodzielnego publicznego zakładu.
Mieszanie pojęć i żonglowanie liczbami w 2008 jest nieuprawnione i można odnieść wrażenie że nastąpił totalny bałagan w uporządkowanych pojęciach finansów publicznych.

Publiczna służba zdrowia była i jest finansowana ze środków NFZ ma osobowość prawną i jest niezależnym bytem w żaden sposób nie związana z budżetem powiatu. Od 1999 roku kolejne władze rządowe wdrażały różne programy oddłużania publicznej służby zdrowia niestety bez rezultatu .
Niewiele samorządów powiatowych czy wojewódzkich w Polsce które są organami założycielskimi dla publicznej służby zdrowia podjęło się spłaty ich zobowiązań .W przypadku powiatu gryfińskiego rada podjęła trud spłaty ponad 22 mln zobowiązań od 2001 roku .

Kilka uwag o budżecie:
Bardzo niepokojącym zjawiskiem przez ostatnie dwa lata jest bardzo duży wzrost wydatków bieżących z ok. 50 mln w latach 2002-2006 do 55 mln w 2007 i 59 mln w 2008 roku.
Przy oddaniu zadań oświatowych, likwidacji zarządu dróg, zleceniu prowadzenia domów pomocy społecznej , łączeniu placówek domów dziecka , likwidacji i łączenia wydziałów Starostwa oraz zamieszenia zatrudnienia w powiatowym urzędzie pracy ,wydatki bieżące zamiast znacząco zmaleć gwałtownie wzrosły o 9 mln.

Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest znaczny spadek wydatków inwestycyjnych ,w roku 2007 wyniosły zaledwie 751 tyś a w 2008 3.600 mln, gdzie w latach 2005-2006 wynosiły ponad 4,5 mln i 4,2 mln, zwłaszcza że rada powiatu II kadencji przygotowała WPI na kolejne lata oraz zostały zabezpieczone środki na inwestycje.

Dane o budżetach z lat 2002-2007 zostały zaczerpnięte z
Raportu o stanie gospodarki finansowej Powiatu Gryfińskiego opublikowanego na stronie RIO w Szczecinie
Tabela 7. Wynik budżetu oraz przychody i rozchody Powiatu Gryfińskiego w latach 2002-2007 (w tys. zł)
http://www.szczecin.rio.gov.pl/?a=445
i Tabela 10. Struktura zadłużenia Powiatu Gryfińskiego w latach 2002-2007 (w tys. zł)
http://www.szczecin.rio.gov.pl/?a=445

lokator - Pią Kwi 03, 2009 12:28

"Zacznę od powiatu z dwóch powodów :po pierwsze kolejny rok (niestety) sprawozdanie z wykonania budżetu jest coraz uboższe w informacje o wydatkach na realizację statutowych zadań - odejście od budżetu zadaniowego sprowadziło sprawozdanie do prezentacji ogólnych danych liczbowych, po drugie po lekturze sprawozdania za 2008 odniosłam wrażenie że nastąpiło totalne pomieszanie pojęć co to jest dług publiczny , ile miał i ma powiat zadłużenia. "

Nie sadzi Pani, ze w takim przypadku sprawozdanie powinno byc odrzuconw przez RIO a uchwala zakwestionowana przez Wojewode?
Jak to jest mozliwe, ze instytucje kontrolne pozwalaja na to, ze przedstawia sie spoleczenstwu rozliczenie, ktore nie odnosi sie do rzeczywistosci?

Zbigniew - Pią Kwi 03, 2009 13:18

lokator napisał/a:
po lekturze sprawozdania za 2008 odniosłam wrażenie że nastąpiło totalne pomieszanie pojęć co to jest dług publiczny , ile miał i ma powiat zadłużenia

Bo Pani DOKTOR skarbnik chyba nie ma pojęcia o finansach.
Pozdrawiam

lokator - Pią Kwi 03, 2009 13:48

A moze to tylko wrazenie? A wrazenia moga byc rozne i niekoniecznie odnosic sie do faktow.
L.OCH - Pią Kwi 03, 2009 17:00

lokator napisał/a:

Nie sadzi Pani, ze w takim przypadku sprawozdanie powinno byc odrzuconw przez RIO a uchwala zakwestionowana przez Wojewode?
Jak to jest mozliwe, ze instytucje kontrolne pozwalaja na to, ze przedstawia sie spoleczenstwu rozliczenie, ktore nie odnosi sie do rzeczywistosci?

Oceny dokonają radni na Komisji Budzetowej i Komisji Rewizyjnej to ich opiniia ma tu decydujace znaczenie.
Od chwili wejścia w życie ustawy o finansach publiczych ( od 2000 roku) są pewne standardy przygotowania sprawozdania rocznego w części opisowej i tabelarycznej.
Sprawozdanie opisowe powinno zawierać:
1) wykonanie strony dochodowej i omówienie rozbieżności między wielkościami planowanymi, pomimo że dochody stanowią prognozy ich wielkości,
2) wykonanie strony wydatkowej, bowiem wydatki i rozchody stanowią nieprzekraczalny limit, ;
należy zwrócić uwagę na:- wykorzystanie dotacji celowych na zadania administracji rządowej zlecone oraz dotacji celowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- stan zobowiązań, z uwzględnieniem zasady: wydatki bieżące + zobowiązania wymagalne = plan na koniec okresu sprawozdawczego ( dotyczy to jednostek budżetowych ,a nie zobowiązań osób prawnych dla których powiat jest organem założycielskim ) ;
3) omówienie zasad rozliczeń z jednostkami zaliczonymi i niezaliczonymi do sektora finansów publicznych dla których przeznaczono dotacje - wskazać podmioty, którym dotacja została przyznana, cele i zadania, które były w tej formie finansowane( w tym miejscu należało omówić wysokość udzielonych dotacji w 2007 i 2008 dla SPZZOZ i dla SP ZOZ Szpital , ile w latach ubiegłych udzielono dotacji aby spłacić długi służby zdrowia oraz ile jeszcze zobowiązań ma publiczna służba zdrowia)
4) informację o wysokości zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji lub udzielonych poręczeń;
5) omówienie stopnia realizacji inwestycji ,
6) omówienie wykorzystania środków funduszów celowych.
To jest niezbędne minimum które powinno znaleść się w sprawozdaniu.
Po raz pierwszy w 10 letniej historii powiatu gryfińskiego nie ma w sprawozdaniu rocznym ani w części opisowej ani w tabelarycznej ( w wersji zamieszczonej w BIP)
informacji o wysokości zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji lub udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2008
Nie bez przyczyny wyszczególniłam od 2002 do 2007 jaki był wynik budżetu w tych latach i jaka była wysokość długu publicznego, przedstawiłam dane przygotowane przez RIO dla potrzeb analizy powiatu gryfińskiego.
Oczywiście, że można informacje prezentować w różny sposób w zależności od potrzeb odbiorców ( rady powiatu), ale bezwzględnie sprawozdanie z wykonania budżetu ma dać jasną i precyzyjną odpowiedź, jaki jest wynik budżetu na koniec roku, jaki jest stan zadłużenia z tytułu długu publicznego. Niestety długu publicznego według tytułów dłużnych nie ma, natomiast w części opisowej pomieszano różnej kategorii zobowiązania - budżetu powiatu ze zobowiązaniami osób prawnych dla których powiat jest organem założycielskim.
Nie ma w części opisowej informacji ani danych liczbowych jak był realizowany w 2007 i w 2008 r przyjęty przez radę powiatu II kadencji program naprawczy, który miał być podstawą od 2007 r. o ubieganie się od skarbu państwa (Ministra Finansów) zwrotu poniesionych środków na spłatę długów publicznej służby zdrowia które ponosi budżet powiatu. Nie ma analizy porównawczej o ile zmniejszyły się wydatki bieżące w związku z realizacją programu naprawczego w latach 2007 i 2008 w odniesieniu do lat poprzednich.

W.Pielechowski - Sro Kwi 15, 2009 11:57

L.OCH napisał/a:
nie ma w sprawozdaniu rocznym ani w części opisowej ani w tabelarycznej ( w wersji zamieszczonej w BIP)
informacji o wysokości zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji lub udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2008

L.OCH napisał/a:
Niestety długu publicznego według tytułów dłużnych nie ma, natomiast w części opisowej pomieszano różnej kategorii zobowiązania - budżetu powiatu ze zobowiązaniami osób prawnych dla których powiat jest organem założycielskim.

L.OCH napisał/a:
Nie ma w części opisowej informacji ani danych liczbowych jak był realizowany w 2007 i w 2008 r przyjęty przez radę powiatu II kadencji program naprawczy, który miał być podstawą od 2007 r. o ubieganie się od skarbu państwa (Ministra Finansów) zwrotu poniesionych środków na spłatę długów publicznej służby zdrowia które ponosi budżet powiatu.

L.OCH napisał/a:
Nie ma analizy porównawczej o ile zmniejszyły się wydatki bieżące w związku z realizacją programu naprawczego w latach 2007 i 2008 w odniesieniu do lat poprzednich.

...to co jest? Na ile brakujace informacje mogą zniekształcić odbiór radnym?

lokator - Pią Kwi 17, 2009 19:59

W.Pielechowski napisał/a:


...to co jest? Na ile brakujace informacje mogą zniekształcić odbiór radnym?


Radni nie maja kontaktu z rzeczywistoscia. Gdyby mieli, o dane potrzebne do podjecia decyzji po prostu by wystapili.

W.Pielechowski - Pon Kwi 20, 2009 22:46

lokator napisał/a:
Radni nie maja kontaktu z rzeczywistoscia. Gdyby mieli, o dane potrzebne do podjecia decyzji po prostu by wystapili.

Oni może by i wystąpili (nie przeciwko komu, tak się tylko mówi), ale chyba się wstydzą ...majestatu!

lokator - Wto Kwi 21, 2009 14:54

Wstyd to jest glosowac nad uchwla, ktora bierze milony z sufitu i udawac, ze nie widzi sie paranoi takiego postepowania.
Zbliza sie polowa roku. Posmiejemy sie, bo znowu burmistrz przedstawi jakies tabelki napisze dyrdymaly a radni klepna.
Beda przestawiac miedzy dzialami, robic korekty planow, planowac nowe wydatki i wyjdzie im, ze wszystko jest ok.
Dopiero na koniec roku, kiedy nie mozna juz nikogo czarowac Pilat napisze: Wysoka Rado. Caly rok zylo nam sie wspaniale, swietnie nam sie wspolpracowalo w schizofreniczych wizjach ale tak na prawde to jest tak jak bylo 10 lat temu. wplynelo tylko 60 milionow.
Ale idzie nowy rok i znowu mozemy sobie napisac, ze wplynie 150.

W.Pielechowski - Pią Maj 29, 2009 09:25

lokator napisał/a:
Ale idzie nowy rok i znowu mozemy sobie napisac, ze wplynie 150.

...albo "niech się dzieje, co chce nam nie moze być źle"

lokator - Nie Cze 07, 2009 10:48

Jest polowa roku. Ciekawe, czy sie zorientuja, ze nad Odra nikt niczego nie wybudowal.
Dla ciekawosci poczytamy co ten kiepowaty burmistrz napisze w sprawozdaniu z wykonania budzetu.
Posmiejemy sie z tego co na to radni. Nie powiem jacy, bo latwo sie domyslic.
Wysoka Rado jak na razie idzie dobrze. Mozemy dolozyc sobie zadan, bo wplywy z kwartalow nadodrzanskich skalkulowalismy blednie i beda o 100% wyzsze. Dlatego pronuje wymiane samochodu na nowszy model, bo tym starym gratem nie moge jezdzic jak mam kaca.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group